Munvård

Allt om munhälsa

Ensam vårdnad är lika med ensamt ansvar

Att ha vårdnaden är att vara juridiskt ansvarig för sitt barn och att man är skyldig att fatta viktiga beslut på områden som är av vikt för barnet. Sjukvård, och därmed alltså även tandvård, är ett sådant ansvarsområde. Det innebär inte att se till att barnet borstar tänderna, det hör mer till själva föräldraskapet, utan det innebär att man själv har rätten och ansvaret att besluta om var barnet ska få sin tandvård och annan vård. Här berättar vi lite mer om gemensam och ensam vårdnad.

Ensam eller gemensam vårdnad

Föräldrar som är gifta får automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn vid födseln, men för föräldrar som inte är gifta krävs att faderskapet fastställs först. Efter en separation fortsätter vårdnaden att vara gemensam, oavsett om föräldrarna varit gifta eller bara levt tillsammans. Om föräldrarna vill, kan de ange att en av dem ska ha ensam vårdnad om barnen.

Anledningen till det kan vara att den andra föräldern ska flytta och inte kommer att kunna samarbeta kring vårdnaden på ett konstruktivt sätt. Det kan också vara en förälder som helt lämnat sin familj och inte vill ha någon del i vårdnaden. I andra fall kan det vara så att en av föräldrarna tycker att den andra föräldern är helt olämplig som vårdnadshavare.

Samförstånd eller vårdnadstvist

Är föräldrarna överens om att ensam vårdnad är det bästa så kan de upprätta ett avtal om vårdnaden och få det godkänt av socialnämnden, om socialnämnden anser att det är det bästa för barnet. Är föräldrarna inte överens kan de först få samarbetssamtal och familjerådgivning för att försöka komma överens om vårdnaden, annars väntar en vårdnadstvist, där en av föräldrarna stämmer den andra på vårdnaden för att få ensam vårdnad.

Det är tingsrätten som dömer i vårdnadstvister, eller vårdnadsmål som de heter officiellt. För att få hjälp att döma i målet så ber de socialtjänsten att genomföra en utredning av barnets situation. En sådan utredning är ganska omfattande och tar månader att genomföra. Socialsekreterarna talar med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet och försöker få en uppfattning om barnets situation och föräldrarnas förmåga att samarbeta.

Gemensam vårdnad är utgångspunkten

Slutligen lämnas utredningen in till rätten och de inblandade kallas till en slutförhandling, där rätten beslutar om vårdnaden. Rättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, men om det finns tydliga tecken på att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar så kan rätten döma till ensam vårdnad.

Ensam vårdnad till den mest ansvarstagande föräldern

Här bör man observera att det inte är säkert att det är den förälder som stämt den andre som får ensam vårdnad. Rätten ger ensam vårdnad till den förälder som de tycker visat störst vilja att samarbeta kring vårdnaden, och som antas vara den som kommer att respektera barnets umgängesrätt, det vill säga rätten att träffa båda föräldrarna. Att en av föräldrarna får ensam vårdnad innebär inte heller att den andra föräldern inte får träffa barnet, utan vårdnaden handlar just om frågor som tandvård, skolgång, vem som har rätt att ansöka om pass för barnets räkning och sådana saker.

Här kan du läsa mer om ensam vårdnad.

1 Mar 2019